PROJECTS | |  GRANHOLMEN
GRANHOLMEN

 

Projektnamn: Granholmen
Uppdragsgivare: Privat
Adress: Kallaxön, Luleå, Sverige
Projektkategori: Sommarhus
Yta: 40 kvm plus loft
Team: Josefine Wikholm och Andreas Lyckefors
Foto Credit: Carl Axel Bejre

På Kallaxön i Norrbottens skärgård utanför Luleå ligger Granholmen. Idag är öarna sammanvuxna och längst ut på en norrvänd granklädd udde finns platsen för ett nybyggt sommarhus med ljusgrön slamfärg.

Omgivningen karaktäriseras av en intensiv grönska med barrträd som täcker öns inre delar och lövträd som fått fäste i vattenbrynet. Det finns ingen utpräglad tradition av faluröda byggnader i den här delen av skärgården. Istället är byggnaden som också ligger i vattenbrynet målad med grön slamfärg för att knyta an till den direkta omgivningen. Det är en lätt blekt ljusgrön ton som är vald för att rimma med det ärgade koppargröna taket. Tillsammans bildar de en solid helhet som blir ett med alla gröna nyanser på den trädtäckta udden.´

Huset är byggt åt en familj som lever sina somrar på platsen, lika mycket inne som ute under den Norrländska sommarens långa dagar. Konstruktionen är av trä med en enkel öppen planlösning. En rad glasdörrar kantar långsidan i väster och ett stort våningshögt fönsterparti mot fastlandet i norr. Kök, vardagsrum, matplats och platsbyggda möbler samsas i ”storstugan”. En toalett och dusch kan nås från utsidan. En loftstege leder till vindsplanet med ett öppet loft och ett mer slutet sovrum. Hela interiören är klädd med massiva obehandlade furuskivor.

Valet av slamfärg var ett medvetet val. Familjen ville ha en färg som enkelt går att bättra på utan stora förarbeten. I Norrländska innerskärgården råder ett klimat som går hårt åt all form av färg och somrarna ägnas ofta år skraparbeten. Slamfärgen visar sig vara utmärkt i en sådan miljö då fasaden tillåts andas och leva med klimatet.

Den stora utmaningen med att hitta rätt färg handlade istället och att få till rätt nyans av grön som kunde matcha med tak, detaljer och öns grönska.

 

On Kallaxön in the very north of Sweden outside Luleå lies house Granholmen a small light green wooden summer cottage.

The area surrounding the house is characterized by an intense greenery with conifers covering the island’s inner parts and deciduous trees at the water’s edge. There is no distinctive tradition of the classic Swedish red houses in this part of the archipelago.

Instead the building, which is located just by the water, is painted with green calcimine to tie it to the immediate surroundings. It is a pale light green tone that is chosen to shine with the erected copper-green ceiling. Together they form a solid whole that becomes one with all the green shades on the tree-covered headland.

The house is built for a family who lives there in the summer, as much inside as on the outside during the long days of the Swedish summer. The construction is made of wood with a simple open plan solution. A series of glass doors border the long side to the west and a large floor-high window partition to the mainland in the north. Kitchen, living room, dining area and place-built furniture coexist in the main space of the house. A toilet and shower can be accessed from the outside. A loft ladder leads to the attic with an open loft and a more closed bedroom. The entire interior is dressed with massive untreated pine.

The choice of calcimine was a conscious choice. The family wanted a color that could easily be improved without major preliminary work. In the north of Sweden inner archipelago there is a climate that goes hard with all sorts of facades and summer is often spent on scraper work. The sludge turns out to be excellent in such an environment as the facade is allowed to breathe and live with the climate.

The big challenge of finding the right color was instead of getting the right shade of green that could match ceiling, details and the island’s greenery.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page